Titulní stránka Universalita a jednota Kristovy lásky

Universalita a jednota Kristovy lásky

Existuje jeden věčný sen.

Aby padly všechny hranice, co rozdělují. Aby lidstvo se stalo jednou velkou rodinou, kde každému záleží na štěstí svého bližního, kde každý má svou důstojnost, kde různost nevyvolává konflikt, závist nebo pohrdání, ale je znamením bohatosti rozmanitosti. Kde nenechá bratr bratra zemřít hladem z nelásky a nezájmu…

To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všechno, co jsem vám řekl. (Jn 15,12 a 16,13)

Bratrskou univerzální lásku, která pramení v nekonečné lásce Boží, postaví Malé sestry Ježíšovy vždy nade všechna pravidla. Ona bude plodem kontemplativního života. Od Ježíše se naučí, že nemohou opravdově milovat všechny lidi, pokud nejsou s posledními, kteří ve svém životě odrážejí jeho trpící tvář.

Malé sestry se angažují se s těmi, kdo odmítají překážky mezi lidmi a národy a snaží se být kvasem jednoty.

Fraternity jsou pokud možno mezinárodního složení. Tam, kde jsou, však náležejí k danému národu a jeho kultuře. Malé sestry se snaží být „všem vším“, úzký styk s jejich životním prostředím se jim stane příležitostí rozvinout jejich lásku k lidem a k Bohu. (Pravidla Malých sester Ježíšových) …Kdybych měla shrnout jedním slovem, co je to Fraternita, řekla bych: „Jednota“. (malá sestra Magdalena Ježíšova)